1
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
2
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

 




 
 
 
 
 

 
 
 
 
3
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)














4
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

















5
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)


 
  9
  
  
  
  47
  
  
  
  79

  
  
  
  
  
  
  
  

  111
  114
6
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

 
  
  

  

  

  


  
  147
  

  
  
  
  

 
 174
 
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)






8
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

 
 

 

 

 

 



 
 





 
 
 
 
9
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 
 
 











 
 
 










10
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ














 


















11
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

















 


 







12
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























13
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)




























14
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

























15
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)



























16
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ






















โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
























18
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ




























19
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)



























20
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ




























21
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

























22
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

























23
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)


























24
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























25
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)























26
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ





























โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)






















28
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























29
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

























30
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
31
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)


















(9)



 


32
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


 










 
 
 
 
 






-

33
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)















(30)








34
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ








 
  

 


 




(11)








35
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

(23)


 

 

 

 

 


 

 

 

 




36
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ



 

 




 















37
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

 























38
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























39
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)













40
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ








(17)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


 
41
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

42
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


(20)


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
43
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 
 
 
 


(20)

 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
44
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 
 


(20)
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
45
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 

 
 
 
 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 
 

46
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 

  
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
47
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 

 
 
 
 
 
 

 










 

48
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ










  














49
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)


(32)

 
 
 
 










 
 
 

 




50
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ



























51
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)









 

 

 












52
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ






















53
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)























54
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ






















55
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)





















56
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ






















57
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)





(32)


















58
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ














 

 

 





59
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)








(16)













60
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























61
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
























62
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ









 

 

 








63
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)




















64
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























65
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)





















66
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























67
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)






















68
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


























69
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)












 





70
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ





















71
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)















 
 
 
 
 
 
 
72
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


 

 
















73
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)








  

















74
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ





















75
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)





















76
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
























77
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)






















78
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ





 

 














79
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)










  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

80
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
81
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







83
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)



(15)







 


 
 









84
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ























85
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

(15)















  











86
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ












(10)


 
 
 
 
 
 
 
 


87
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

























88
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 
 
 

 
 
 
 















89
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)






 
 


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 



  
  


  


  


  


  


  


  


91
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
  
  

  




  
 
 
  

  


  
 

  
 
  
92
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


  
  

  

  
 
  

  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  

93
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

(33)




























































94
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ



































 










95
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)





































96
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


















 






-




 

























-


97
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
I have the honor
It gives me great pleasure
It is a great honor for me
May I introduce (to you)
We take great pleasure in introducing (to you)
3.3.10 สำนวนการแนะนำบุคคล
to introduce (to you)
ขื่อบุคคล
3.3.11 สำนวนการแสดงความขอบคุณ
Acceptance to be a
guest speaker.
Assistance accorded
us.
During our brief stay
in your beautiful
country.
Generosity.
Hospitality.
Invitation.
Continued
Cordial
Excellent
Kind
the
your
- I am very grateful for
- I greatly appreciate
- I have received
- I wish to convey
my appreciation for
ตัวอยาง
I wish to convey my appreciation for the cordial hospitality which
was so kindly accorded.
Achievement.
New
appointment.
Success in…
YourOn
On the
(auspicious)
occasion of
On becoming…
On being…
On having…
Congratulations
(to you)
I would like to
congratulate you
May I congratulate
you
3.3.12 สำนวนการแสดงความยินดี



98
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
3.3.13 สำนวนการระบุสิ่งที่สงมาดวย
Concerning…
For…
For your further
action.
For your information.
For your
consideration.
A copy of…
Detailed
information
The…
The (requested)
information/
document
Attached (herewith)
Please find
Enclosed is/are
I have the honor to
enclose
I hereby enclose
herewith
ตัวอยาง
I take pleasure in enclosing for the Embassy’s files, 4 copies











99
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)























 
100
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ















 
 
 
 
 
 
 
 
101
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 
 
 
 
 

















102
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















103
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
104
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ


 
 
 
 
 
 










105
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)




 
 
 
 

 
 

 
 
 
 





106
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

 



















107
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)























108
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ






















109
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)









 












110
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ












 


111
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ



 







 


 



 

115
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)















  



 
  
 

116
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 
 
 
 
 
 
 













117
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)










 










118
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
 


 


 










119
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)





 












120
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ













 










121
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)
 








 








 


122
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ

















123
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)



 
 

 

 

 

124
คำ�ศัพท์ไทย-อังกฤษ สำ�หรับติดต่อร�ชก�รและก�รประชุมระหว่�งประเทศ
























125
โครงการสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” (Learning Package)















