ชื่อ - นามสกุล :นางมลิษา รอดพิพัฒน์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :087-137559
Email :Nikom23962@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.นิคมพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :