ชื่อ - นามสกุล :นางกุสุมาลย์ บริสุทธิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :065-991591
Email :cat.arm@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.ปลวกแดง
หน้าที่ในกลุ่ม :