ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิภา สกลไชย
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-410445
Email :
กลุ่ม / แผนก : รพ.แกลง
หน้าที่ในกลุ่ม :