ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรณี ธนาพล
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-762418
Email :tompannee@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.แกลง
หน้าที่ในกลุ่ม :