ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนฤมล แก้วกำชัยเจริญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-340143
Email :namon2629@outlook.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.แกลง
หน้าที่ในกลุ่ม :