ชื่อ - นามสกุล :นพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์/ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-340123
Email :
กลุ่ม / แผนก : รพ.แกลง
หน้าที่ในกลุ่ม :