ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) จ.ระยอง
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Vietnamese Thai
แผนผังหน่วยงาน
������.������������
นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ไทย,อังกฤษ
นพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์/ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
ไทย,อังกฤษ
นางสาวนฤมล แก้วกำชัยเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ไทย,อังกฤษ
นางสาวศรันญพัชร์ ปัญญะจินตวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
ไทย,อังกฤษ
นางสาวพรรณี ธนาพล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
ไทย,อังกฤษ
นางสาวนิภา สกลไชย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไทย,อังกฤษ