ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) จ.ระยอง
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Vietnamese Thai
แผนผังหน่วยงาน
���������.���������������
นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ไทย,อังกฤษ
นายประดิษฐ์ ฐวีศรีสุธา
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ไทย,อังกฤษ
นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกุล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ไทย,อังกฤษ
นายเริงชัย สุขสิลา
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ไทย,อังกฤษ
นางณฐพร ผลงาม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ไทย,อังกฤษ
นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสอาด
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ไทย,อังกฤษ
นางอารยา ผ่องแผ้ว
หัวหน้า.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไทย,อังกฤษ
นางมนัญญา คงทวี
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไทย,อังกฤษ
นางเกศณี แต่ถาวร
ไทย,อังกฤษ
นางสายจิตร์ สุขศรี
หน.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ไทย,อังกฤษ
นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ไทย,อังกฤษ
นางวนิดา สมบัติศรี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ไทย,อังกฤษ
นายวันชัย นนทกิจไพศาล
หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไทย,อังกฤษ
นายปกรณ์ ลิมปนวัสส์
หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไทย,อังกฤษ
นายพิพัฒน์ เวทนาสุข
หน.กลุ่มงานนิติการ
ไทย,อังกฤษ
นางจุฑามาศ ยลศิริวัฒน์
รก.หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไทย,อังกฤษ
นางเอื้อมพร บุราณเคน
รก.หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไทย,อังกฤษ
นายบรรจง วงศ์คงดี
รก.หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ไทย,อังกฤษ