ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) จ.ระยอง
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Vietnamese Thai
หน่วยงาน/โรงพยาบาล
1 : สสจ.ระยอง
2 : รพ.ระยอง
3 : รพ.นิคมพัฒนา
4 : รพ.แกลง
5 : รพ.บ้านค่าย
6 : รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
7 : รพ.บ้านฉาง
8 : รพ.ปลวกแดง
9 : รพ.วังจันทร์
10 : รพ.เขาชะเมา

ทำเนียบบุคลากรที่สามารถให้บริการได้หลายภาษา

ชื่อ : นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : dr.sunthornr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-865709

ชื่อ : นายประดิษฐ์ ฐวีศรีสุธา
ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : pradit20016@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-996234

ชื่อ : นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกุล
ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : mink_ry@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-283491

ชื่อ : นายเริงชัย สุขสิลา
ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : raengchai@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-947826

ชื่อ : นางณฐพร ผลงาม
ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : polngam.nut@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-303262

ชื่อ : นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : wiepid@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-880969

ชื่อ : นางอารยา ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้า.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : araya_ncd@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-405166

ชื่อ : นางมนัญญา คงทวี
ตำแหน่ง : หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : mayajan206@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-924825

ชื่อ : นางเกศณี แต่ถาวร
ตำแหน่ง :
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : Kressylemon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-832210

ชื่อ : นางสายจิตร์ สุขศรี
ตำแหน่ง : หน.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : saph_ra@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 083-816404

ชื่อ : นายชยพล คุปติชญานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : chayapol2512@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-411545

ชื่อ : นางวนิดา สมบัติศรี
ตำแหน่ง : หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : rayong21@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-437923

ชื่อ : นายวันชัย นนทกิจไพศาล
ตำแหน่ง : หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : rayongfda@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 065-992395

ชื่อ : นายปกรณ์ ลิมปนวัสส์
ตำแหน่ง : หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : nongnoopk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 091-459664

ชื่อ : นายพิพัฒน์ เวทนาสุข
ตำแหน่ง : หน.กลุ่มงานนิติการ
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : pipatva@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-545500

ชื่อ : นางจุฑามาศ ยลศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : รก.หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : jaju7339@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-244733

ชื่อ : นางเอื้อมพร บุราณเคน
ตำแหน่ง : รก.หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : ueamporn14@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082-446965

ชื่อ : นายบรรจง วงศ์คงดี
ตำแหน่ง : รก.หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : brrn_13@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-268449

ชื่อ : พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนิตา ฉิมวงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล
ภาษาที่สื่อสารได้ : ไทย,อังกฤษ
แผนก/งาน : tanita1961@yahoo.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-865692
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>